top of page

Podvojné účtovníctvo

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠTART

25 EUR/mes

 • 10 účtovných položiek

 • počas prvého roka spoločnosti

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
MIKRO

90 EUR/mes

 • 70 účtovných položiek

 • mzdová agenda pre 1 zamestnanca

 • účtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladov

 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
MINI

150 EUR /mes

 • 125 účtovných položiek

 • mzdová agenda pre 1 zamestnanca

 • účtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladov

 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene

 • vypracovanie DPH

 • mesačný reporting

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠTANDARD

310 EUR/mes

 • 250 účtovných položiek

 • mzdová agenda pre 3 zamestnancov

 • účtovné poradenstvo

 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene

 • vypracovanie DPH

       mesačný reporting

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
MAXI

580 EUR /mes

 • 500 účtovných položiek

 • mzdová agenda pre 5 zamestnancov

 • účtovné poradenstvo

 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene

 • vypracovanie DPH

       mesačný reporting

Jednoduché účtovníctvo

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

90 EUR/rok

 • účtovné poradenstvo

       účtovná závierka a     

      daňové priznanie v cene

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠTART

35 EUR /mes

 • preukázateľne vynaložené náklady

 • 100 účtovných položiek / rok
   

 • účtovné poradenstvo

 • účtovná závierka a daňové priznanie v cene

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠTANDARD

60 EUR/mes

 • preukázateľne vynaložené náklady

 • 100 účtovných položiek / kvartál

 • účtovné poradenstvo

 • účtovná závierka a daňové priznanie v cene

 • mzdová agenda pre 2 zamestnancov

 • kvartálny reporting

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠTANDARD DPH

90 EUR/mes

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
MAXI

90 EUR/mes

Mzdy a Personalistika

 • preukázateľne vynaložené náklady

 • 100 účtovných položiek / kvartál

 • účtovné poradenstvo

 • účtovná závierka a daňové priznanie v cene

 • mzdová agenda pre 2 zamestnancov

 • kvartálny reporting

 • vypracovanie DPH

 • preukázateľne vynaložené náklady

 • 150 účtovných položiek / kvartál

 • účtovné poradenstvo

 • účtovná závierka a daňové priznanie v cene

 • mzdová agenda pre 5 zamestnancov

 • mesačný reporting

 • vypracovanie DPH

CENA ZA SPRACOVANIE MZDY ZA 1 ZAMESTNANCA

MZDY I (1-15 zamestnancov)

15,00 €

MZDY II (16-50 zamestnancov)

12,50 €

MZDY III (21-30 zamestnancov)

10,00 €

MZDY IV (31-40 zamestnancov)

9,00 €

MZDY V (41-50 zamestnancov)

8,00 €

MZDY VI (51-100 zamestnancov)

7,00 €

MZDY VII (100 a viac zamestnancov)

Individuálne

Služby, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene za spracovanie mzdovej agendy - fakturované pevnou sadzbou / hodinovou sadzbou podľa skutočne odpracovanej doby:

Zriadenie el. komunikácie na DU – príprava splnomocnenia, zriadenie autorizácie

cca 1 hodina 38 €

Registrácia zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti – príprava a podanie prihlášky

cca ½ hodina 35 €

Registrácia zamestnávateľa - prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZP

cca 1 hodina 35 € / hodina

Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP – zriadenie el. pobočiek (zákonná povinnosť komunikovať elektronicky)

cca 1-2 hodiny 100 €

Osobné doručenie – prihláška, odhláška, mesačný výkaz do poisťovní, v prípade ak ešte nie je zriadená elektronická podateľňa

cca 1-2 hodiny 35 € / hodina

Registrácia nového zamestnanca – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programu

cca ½ hodina 35 € / hodina

Registrácia nového zamestnanca /cudzinec/ – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, zaslanie informačnej karty na ÚPSVaR

cca 1 hodina 35 € / hodina

Pracovná zmluva – príprava alebo kontrola

cca 1 hodina 35 € / hodina

Osobné doručovanie dokumentov – PN, OČR, materskej do SP

cca 1 hodina 35 € / hodina

Ukončenie PP zamestnanca – odhlásenie zo SP a ZP, príprava mzdového listu, ELDP, zápočtového listu cca ½ hodina 35 € / hodina

Dohodári študenti – prehlasovanie v SP s alebo bez dôchodkového poistenia – závisí od výšky príjmu v danom mesiaci cca 10 minút 35 € / hodina

Rozúčtovanie miezd na strediská podľa požiadaviek klienta

podľa skutočne odpracovanej doby, závisí od náročnosti a počtu zamestnancov

35 € / hodina

Opravy miezd, chýb spracovaných výkazov – chyba klienta -35 € / hodina

Výpočet nároku na stravné lístky pre zamestnancov, objednávanie stravných lístkov, objednávanie stravovacích kariet-35 € / hodina

Rozposielanie výplatných pások zamestnancom – emailom - 35 € / hodina

Hlásenie o vyúčtovaní dane – spracovanie a podanie na DU

cca ½ hodina 35 €

Ročné zúčtovanie dane /RZD/ zamestnanca, potvrdenie o zaplatení dane, žiadosť o RZD na základe kompletne dodaných podkladov

cca 30 minút / zamestnanec 15 € / zamestnanec

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – spracovanie a zaslanie emailom

-5 € / zamestnanec

Exekúcie – komunikácia s exekútormi, výpočet zrážok zo mzdy

cca 1 hodina 35 € / hodina

Príprava potvrdení pre banky, štátne inštitúcie pre klienta

cca 1 hodina 35 € / hodina

Mzdové poradenstvo – email, telefón, osobne - 35 € / hodina

Iné vyššie neuvedené - 35 € / hodina

Všetky ceny uvedené v cenníku sú bez DPH.

V cenách našich služieb nie sú zahrnuté administratívne poplatky a kolky.

Zakladanie spoločností

Na základe zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. právne služby nie sú priamo poskytované našou spoločnosťou, ale prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie. Táto služba Vám bude poskytnutá a faktúra za služby Vám bude vystavená priamo advokátskou kanceláriou, nie našou spoločnosťou. Ceny uvedené na našej stránke sú stanovené samotným advokátom a sú konečné. Naša spoločnosť rieši len súčinnosť.

ZALOŽENIE S.R.O.

229 EUR

ZALOŽENIE A.S.

1349 EUR

ZALOŽENIE ORG. ZLOŽKY
PRÁVNICKEJ OSOBY

659 EUR

Predaj spoločností

PREDAJ "READY MADE" S.R.O.
NEPLATITEĽ DPH

629 EUR

PREDAJ "READY MADE" S.R.O.
PLATITEĽ DPH

od 1919 EUR

PREDAJ SPOLOČNOSTÍ S HISTÓRIOU
PLATCOV I NEPLATCOV DPH

od 2400 EUR

Daňové poradenstvo

DAŇOVÉ PORADENSTVO

od 70 EUR/hod

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

od 419 EUR

Daňový audit

Právne služby

Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu

110 €

Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu

110 €

Zmena obchodného mena

110 €

Zmena trvalého pobytu konateľa, spoločníka, prokuristu

110 €

Zmena základného imania na Eurá

110 €

Zmena sídla spoločnosti

110 €

Zvýšenie, splatenie základného imania

110 €

Zníženie základného imania

229 €

Zmena resp. rozšírenie predmetov podnikania

118 €

Zmena spoločníka

120 €

Zmena výšky obchodného podielu spoločníka

120€

Zápis záložného práva na obchodný podiel spoločníka

100 €

Zápis viacerých zmien jedným návrhom - súčasne

129 €

Zmena v org. zložke právnickej osoby

100 €

Zmena (sídla, obchodného mena, členov predstavenstva ,...) v a.s.

359 €

Likvidácia s.r.o. a jej výmaz z Obchodného registra

629 €

Zlúčenie obchodných spoločností

629 €

Virtuálne sídlo

 • OPTIMUM

  19€
  Každý mesiac
  limit 20 prijatých zásielok 1xmesačne
  Platí 12 mesiacov
  • 1. Aktivačný poplatok 40 €
  • 2. Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
  • 3. Označenie poštovej schránky
  • 4. Preberanie a úschova poštových zásielok (limit 20 prijatý
  • 5. Evidencia doručených zásielok (limit 20 prijatých zásielo
  • 6. E-mailová notifikácia o prijatej zásielke (limit 20 PZ)
  • 7. Preposielanie zásielok v SR (limit 20 prijatých zásielok
  • 8. Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (limit 20 PZ)
  • 9. Skenovanie zásielok a zasielanie emailom (limit 20 PZ)
 • PREMIUM

  39€
  Každý mesiac
  limit 40 prijatých zásielok 2x mesačne
  Platí 12 mesiacov
  • 1. Aktivačný poplatok 40 €
  • 2. Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
  • 3. Označenie poštovej schránky
  • 4. Preberanie a úschova poštových zásielok limit 20 PZ
  • 5. Evidencia doručených zásielok limit 20 PZ
  • 6. E-mailová notifikácia o prijatej zásielke limit 20 PZ
  • 7. Preposielanie zásielok v SR (limit 20 PZ
  • 8. Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ limit 20 PZ
  • 9. Skenovanie zásielok a zasielanie emailom limit 20 PZ
 • EXTERNAL

  55€
  Každý mesiac
  nad 40 prijatých zásielok/neobmedzene
  Platí 12 mesiacov
  • 1. Aktivačný poplatok 40 €
  • 2. Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
  • 3. Označenie poštovej schránky
  • 4. Preberanie a úschova poštových zásielok nad 40 PZ
  • 5. Evidencia doručených zásielok nad 40 PZ
  • 6. E-mailová notifikácia o prijatej zásielke nad 40 PZ
  • 7. Preposielanie zásielok v SR nad 40 PZ
  • 8. Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ nad 40 PZ
  • 9. Skenovanie zásielok a zasielanie emailom nad 40 PZ
bottom of page